سروصدای شغلی روان‌پریشی به دنبال دارد!

نتایج حاکی از آن است که میانگین آزردگی صوتی در بین گروه‌های شغلی، سنی و سابقه کاری، تفاوت معناداری، دارد. مشاهدات نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین دز سر و صدای دریافتی با آزردگی شاغلین وجود دارد.

همچنین نتایج میانگین اختلال روانی افراد نشان داد که شرکت‌کنندگان در این مطالعه دارای احتمال وجود یک اختلال روانی خفیف هستند.

بر اساس این بررسی‌ها میزان روان‌پریشی در گروه‌های مختلف شغلی، سنی و سابقه کاری متفاوت است. به طوری که نمره پریشانی روانی در میان برش‌کاران و پرس‌کاران، نسبت به سایر گروه‌های شغلی بیشتر است و افراد اداری کم‌ترین نمره روان‌پریشی را دارند.

پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: «علی‌رغم محدودیت‌هایی از قبیل کم بودن شاغلین مورد مطالعه، در نظر نگرفتن فاکتورهایی از قبیل نگرش افراد، وضعیت سلامت و ویژگی‌های فردی افراد، نتایج این مطالعه تایید می‌کند که سروصدای شغلی ناشی از دستگاه‌های مختلف در صنایع، موجب آزردگی شاغلین می‌شوند که این می‌تواند وضعیت سلامت و سلامت روانی آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد».

این محققان پیشنهاد می‌کنند: با توجه به نتایج حاصله و شرایط غیر قابل قبول مواجهه کارکنان این گروه صنعتی با سروصدا، اجرای برنامه حفاظت شنوایی و اتخاذ تدابیر و روش‌های کنترل مهندسی-فنی و مدیریتی سروصدا در بعضی از واحدها ضروری است. تا بدین‌وسیله از پیامدهای فیزیکی و روانی سوء سروصدا در کارکنان این گروه صنعتی پیشگیری شود.

در انجام این تحقیق محمدرضا منظم اسماعیل‌پور، سید حجت موسوی کردمیری، سید ابوالفضل ذاکریان و میلاد عباسی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران، فائزه بلوچخانه و نستوه خانجانی فشخامی، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «بررسی تاثیر آزردگی ناشی از سروصدا بر روان‌پریشی»، خرداد ماه سال جاری در فصل‌نامه کومش منتشر شده است.