سلام خسته نباشیدمن یک خانم هستم که حدودچندسال پیش ازشوهرم بخاطراعتیادش جداشدم البته فقط چندماه باهم زندگی مشترک داشتیم..بعدازطلاق   بامردی آشناشدم ...من درنگاه اول واقعاشیفته اش شدم وواقعادوستش داشتم واونم به من علاقه نشون داداماگفت که بایدباهم بیشترآشنابشیم و باهم محرم بشیم من قبول کردم  اون بااین وجودکه به من میگفت دوستم داره اماجاهای دیگه هم میرفت دیگران روببینه و امامن باوجوداینکه دلم میشکست  نتونستم ازش دل بکنم و..امابعدچندماه بایک دخترمجردازدواج کردومن واقعاافسرده شدم  تاچندوقت پیش بعدچندسال بهم پیام دادوبرام پست گذاشت که دلش تنگ شده وگفت قصدازدواج مجددداره وهنوزمن رودوست داره ......حالاهم گفت بایدهمدیگه روببینیم  ...حالاهم باهم رابطه داریم واون گفت خانمش روراضی میکنه که برای ازدواج مجددامضاکنه .. حالامن بعدازاعتماد دوباره میترسم  تنهابمونم......حالانمیدونم واقعاچکارکنم

روانشناس نفیسه صاحبی روانشناس نفیسه صاحبی اختلالات جنسی

نظرات

اولین نظر را شما ثبت کنید ...

ارسال نظر